Людмила Вретенарова

Специален педагог

Поведенчески терапевт

Людмила Вретенарова е завършила „Специална педагогика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Слухово-речева рехабилитация“.

През 2015 година преминава специализирано обучение за работа с деца от аутистичния спектър по метода на Приложния поведенчески анализ.

През професионалния си път Людмила участва в редица други обучения и тренинги, които обогатяват знанията й относно терапията на деца от аутистичния спектър и спомагат за по-задълбоченото разбиране на състоянието и подходите в обучението:

  •  Теоретични основи и практическо приложение на Сензорно-интегративния подход /Sensory Integrative Approach/ при работата с деца от аутистичния спектър и други проблеми в развитието с лектор Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI® trener USC, усъвършенствала сензорна интеграция® Ayres клиника в Калифорния, ръководител на отдела за ерготерапия в Детски център, Мюнхен.
  • Иновативна оценка и интервенция за лица от аутистичния спектър /Innovative Assessment and Intervention for Autism Spectrum Disorders/ с лектор Maude Le Roux – международен обучител в сфератa на егротерапиятa, сензорната интеграция и метода DIR/Floortime.
  • DIR/Floortime 101 /An Introduction to DIRFloortime for Parents and Professionals –21 Contact Hours/ – въвеждащо обучение в подхода за работа с деца с аутизъм  Floortime – теория, принципи, обсъждане на клинични случаи. Лектор на обучение Maude Le Roux – международен лектор и обучител за DIR/Floortime Courses.

През последните 5 години Людмила работи като ABA поведенчески терапевт с деца от аутистичния спектър от 1 до 7 годишна възраст, в индивидуални терапевтични сесии, както и в занятия в групи, които изграждат и развиват социални умения.

Радина Стоянова

Клиничен психолог

Поведенчески терапевт (RBT®)

Радина Стоянова е дипломиран психолог и магистър по „Клинична и консултативна психология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Към момента е редовен докторант по Психология на здравето и разработва дисертация на тема: „Качество на живот при родители на деца с нарушения в развитието“.

Преминава специализирано обучение в сферата на Приложния поведенчески анализ (ABA) и се сертифицира като поведенчески терапевт The Registered Behavior TechnicianTM (RBT®) към Американския борд на поведенческите аналитици The Behavior Analyst Certification Board, Inc.® (BACB®).

За поддържане на тази квалификация преминава през ежемесечни супервизии и годишен изпит, чрез които развива терапевтичните си умения и поддържа сертификацията си като поведенчески терапевт.

В последните години работи интензивно с деца с проблеми от аутистичния спектър на възраст от 1 до 7 години в индивидуални терапевтични сесии по методите на Приложния поведенчески анализ и в групови сесии по методология, развиваща социалните и комуникативни умения на децата.

През годините взима участие в редица обучения, които надграждат диагностичните и терапевтични умения:

  • Обучение за работа с деца със специални образователни потребности към Сдружение OXAB, Велико Търново

Модул I „Комплексно оценяване и ранно диагностициране на деца със специални образователни потребности“

Модул II „Стратегии и техники за работа с деца със специални образователни потребности – интерактивни техники“

Модул III „Обучение за използване на помощни ниско и високотехнологични средства за работа с деца и ученици със специални образователни потребности“

  • Специализирани умения на когнитивно-поведенческа психотерапия и супервизия към Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра“, София
  • Базови умения на когнитивно-поведенческа психотерапия към Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра“, София

Професионалният й опит е преминал в сферата на ранното детско развитие и консултирането на деца и семейства.